Skifteprotokol Nybøl herred 1793 om Surlykke

Skifte- og panteprotokollen for Nybøl Herred 1793, hvor Peter Hinrichsen overdrager gården til Christian Petersen

Witterlig giøres herved. Eftersom peter Hinrichsen Arve feste besidder auf 2/3 dele af Sandbierre Suhrlükken formedelst hans Alder har beslut-tet at aftræde og overlade dette hans Eiendoms Sted til sin næstældste Søn Christian Petersen og hans Arvinger saa er til den Ende efterføl-gende Afstaaelse og Antagelses Kontract oprettet.

§ 1

Peter Hinrichsen overlader og afstaar til sin beævnte Søn Christian Petersen de hans i Arve- Pagte tilhørende 2/3 dele af Suhrlücken med Faar, Sviin, Vogne, Harve og Plove samt ald Boskab og Effecter paa Stædet, som ikke af den fratrædende Peter Hinrichsen og hans Hustru udtages og med sig føres paa aftægtet, til hans sande Arv og Ejendom, og tager han imod alt dette næstkommende 6 Maidag 1794. Herimod skal han § 2 som en affindelse fra Stædet med Tilbehør udbetale til hans ældste bro-der Hans Hinrichsen 150 Rshc, skriver Et Hundrede og halvtreds sinds-tyve Rigsdaler, til hans Broder Peter 150 Rehc og til Lorentz ligeledes 150 Rshc, til Søsteren Catharina 100 Rshc, skriver Et Hundrede Rigsdaler, til Christina Margaretha 50 Rshc, skriver Et halvt Hundrede Rigsdaler da hun ved hendes Giftermaal allerede har bekommet 50 Rshc, til Søsteren Helena 100 r og til hans forældre 100 r, skriver Et Hundrede Rigsdaler S.H. Courant, hvilke tilsammen aldsaa 800 Richsdaler S H Courant hvilke Penge til de Terminer udbetales som de imellem dem selv indbyrdes for-eenes. Dette foruden skal han § 3 Give Helena, naar hun giftes Tvende Malke Køer og en Hæst eller 100 Mk i Stæden for Hesten, Vidermere skal han give Lorentz og Helena paa hans Bekostning et halvt Bryllup naar som de  bliver gift.  § 4 Til Aftægt som ham skal give hans fratrædende forældre, skal han give og levere dem aarlig 3 Tønder Rug af fremmed Korn To Tønder Byg En Tønde Malt To Tønder Boghvede. Et Fierding Havre Gryn hvert Aars Quartal. En Ko fri i Græs og Foder, samt at malke den for dem. Naar koen ingen Mælk har skal han give dem daglig En Kande sød Mælk. Et læs Høe, En Tønde Havre, for En Rigsdaler …. Faaer Vinter og Sommer fri En Skieppe Hørfrøe saaet og forarbeidet til den kan bruges. Et fitt ungt Sviin til til tolv lpd. To fede Gæs, To læs Pestenbo Tørre og saa meget Træbrændsel som de behøver, eller ogsaa to Favne Tre fods Böge-bænde i Stæden for det ubestemte Træbrændsel. Fri bagen og Korntør-ren naar de bager, og at male det for dem, fri Vask, den Jern Ovn med Kaaber Hör i Stuen, den ny Kaalgaard sönden Humlegaarden. To læs Giøde, og Stædets Arving skal kiøre samme i aarlig i Kaalgaarden samt frede den. Hernæst forbeholder Aftægtsfolkene sig et Tÿrkeblut Æble Træ sønden for Aftægts- Vaning, Et Gravenstenere Træ i Humlegaarden, Halv Parten af den Frugt som … paa det store Farö Træ som staar for den sÿndere Ende af Huuset, den Höÿe Pot- Abold som staaer i Biegaarden, Et Rabauer Abild som staaer norden for den nye Lade og det Pæretræ som staaer nærmest for,og endelig den förste Rad af Kissebærtræerne som staaer sÿnden Biegaarden. Kopskatten betaler Stædets- besidder ogsaa aarlig for aftægtsfolkene, saasom disse og forbeholder sig fri Kirke stæder. Naar § 5 En af Aftægtsfolkene med Döden er afgangen, saa skal til den Efterle-vende af Stædets Besidder aarlig levere To Tönder Rug en Tønde og fire Skiepper Byg, En Tønde og fire Skieper Boghvede, Fem Skiepper Malt og hvert Quartal ¼ Sp Havre Grün, et fitt ungt Sviin til Ti skriver 10 Lpd to feede Giæs, En Koe som tilforn er meldt ,ed Höe og Havre og naar Koen ingen Mælk har, saa leveres dagelig Et Kruus söd Mælk, Et Faaer frit Vinter og Sommer, En Halv Skieppe Hörfröe …ast og forarbeidet til ….…, Törre, Brænde ……… ligesaa ……… som tilform anført er, Over alt dette skal Stædets Besidder give Aftægtsfolkene fri Hæster en Vogn til Kirke og andre fornödne Poster samt giøre dem andre fornödne Tienester. Naar aftægtsfolkene ved döden er afgangen skal Stædets Besidder lade dem paa sin Bekostning begrave saasom § 6 Christian Petersen som tager imod Stædet med ald beskreven Tilbehör udlover og forpligter sig, ikke alene at betale  til sine Sødskende og For-ældre de ovenstaaende Penge Summer til den Tiid som de indbÿrdes be-stemmer, samt at give sine Forældre de beskrevne Aftægts Poster for-svarlig og til rette Tiid, mens ogsaa at præstere til Herskabet alt hvad dem efter Arve Fæste Contract tilsamme skal præsteres, saae pant-sætter han ogsaa til Sikkerhed for alle disse præstanda ald hans nuvæ-rende og tilkommende Gods i besÿnderlighed Arve fæste Stedet med alle dertilhörende Landerier, da nu § 7 Enhver Vedkommende med dette Overladelses Contract er vel fornÿet saa tager Christian Petersen ogsaa næstkommende 6 Maidag 1794 Stædet med alt det oven beskrevne som hans sande Arv og Eiendom i Besiddelse, dog forbeholder hans ældste Broder Hans Petersen sin Arve Rettighed  til Stædet ifald sin Broder Christian Petersen skulde uden Livsarvinger bortsöe. Iövrigt  frasiger han som ogsaa hans övrige Södsken reep. Med Curatorer og Formünder ald tiltale til Stædet og overlader dette for sig og deres Arvinger paa ovenmeldte Vilkaar til deres Broder Christan Petersen og hans Livs Arvinger. Til Stadfæstelse har vedkommende underskreven denne Overladelses- Contract som er skeet i Sonderburg den 19 Maÿ 1793 Underskrivere er:  
Christian Petersen Peter Hinrichsen, mit geführt feder
Hans Hinrich Petersen Peter Petersen
Jens Jensen som formynder for Helena Christian Fridrigsen som formynder for Lorenz mit geführt hand
Jürgen Christensen Sandmand Hans Peter Petersen for mig og min Kone
Hans Christensen Sandmand Lars Jacobsen for mig og min kone
Den juridiske underskrift, Som jeg ikke kan læse


Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar