Hammer – slægten

Surlykkernes aner var bønder – lige bortset fra en én gren, som var præster og skolefolk, nemlig Anna Marie Andresen på Nørremølles mødrenes slægt. Hendes mor hed Cecilia Catharina Hammer, stammede fra Ulkebøl, og der var skole- og præstefolk på både mødrene (Cruckow) og fædrene (Hammer) side, ingen bønder.

Hammer-slægten

Et sammenskriv af Kirsten Surlyk Olesens notater fra hendes slægtsforskning (hun var en meget dygtig slægtsforsker og værd at bemærke, inden der var adgang til internet og computer), og hvad der findes af materialer på Rigsarkivet (Anna Maries Andresens anetavle v. Christian Maibøll) og lokalarkivet i Vordingborg.

Surlykkernes aner var bønder – lige bortset fra en én gren, som var præster og skolefolk, nemlig Anna Marie Andresen på Nørremølles mødrenes slægt. Hendes mor hed Cecilia Catharina Hammer, stammede fra Ulkebøl, og der var skole- og præstefolk på både mødrene (Cruckow) og fædrene (Hammer) side, ingen bønder.

Hammer-slægten stammer fra Sydsjælland, og de optræder rundt omkring i kirkerne på div. præstetavler.

Lauritz Jørgensen død 01.09.1591 i Hammer

Ældst kendte ”Hammerpræst”. Han var præst i Hammer-Lundby 1565 – 1591. Provst i Hammer herred fra 1569.

Lauritz Jørgensen var som provst en af herredets deputerede ved tronfølgehyldningen i Ringsted 1584.

Gift med Ellina (eller Ellen – Helena) Pedersdatter, død 24.02.1601

I våbenhuset i Hammer kirke står Ellina og Lauritz’s ligsten med latinsk gravstensindskrift, men som oversat skulle betyde: ”Her ligger begravet den hæderlige Mand D. Laurits Jørgensen, som med sund Lærdom og uplettet Liv forestod Kristi Menigheder i Hammer og Lyndby og ligeledes med Ros var dette Herreds Provst i 26 Aar. Han døde i Aaret 1591 den 1. November. Og hans Hustru, den hæderlige Matrone, Helene Petersdatter, som hensov i Herren den 24. Februar 1601. Jeg haaber indsovet til et bedre Liv.”

Stenen var oprindeligt placeret i korgulvet ved siden af alteret.

Jørgen Lauritzen død efter 1632 i Hammer

Han var præst i Hammer-Lundby fra 1591, og overtog embedet ved sin faders død. Provst i Hammer Herred fra 1619.

I 1595 brændte Hammer præstegård, og Jørgen led megen skade. Ved et kongebrev af 04. august 1595 bevilligedes han at få nogen hjælp af skovene under Vordingborg Slot til genopbyggelse af sin nedbrændte gård.

Jørgen Lauritzens navn står både på en alterkalk i sølv fra 1601 i Hammer Kirke og på et felt i prædikestolen i Lundby Kirke.

Jørgen Lauritzen var en af de deputerede fra Hammer herred, der i 1608 deltog i kongevalget og den 14. marts 1610 i tronfølgerhyldningen af Christian IV’s søn Christian.

Gift med Abel Thomasdatter fra Allerslev.

Abel og Jørgen fik 4 ”kendte” børn sammen: De 2 døtre blev begge gift med præster og de to sønner blev begge selv præster.  Ellen Jørgensdatter blev gift med efterfølgeren i embedet efter sin fars død, og Lauritz blev præst i Lynge-Broby.

Lauritz Jørgensen Hammer født i Hammer 1609 – død 28.05.1668 i Lynge

Student fra Herlufsholm i 1627. 32 år gammel blev han den 15. januar 1641 ordineret af biskop Jesper Brochmand, og den 27. december samme år blev han kaldet til sit første embede på Sorø Akademi, hvor han var indtil 1650. I 1650 døde præsten i Lynge-Broby sogn, hvorefter Lauritz overtog dette embede og giftede sig med præsteenken, Elisabeth Hieronymus Knoph i 1651. Lauritz var præst her indtil sin død i 1668.

Elisabeth Hieronymus Knoph var født omkring 1624 i Alsted–Fjenneslev og døde omkring 1690 i Lynge. Elisabeth var gift med tre på hinanden følgende præster i Lynge, hvor Laurits var hendes ægtemand nr. 2

I Lynge kirke hænger der i koret et stort epitaf med Elisabeth og hendes 3. ægtemand.

Elisabeth og Lauritz fik 5 ”kendte” børn sammen.

Hieronymus Hammer f. i Lynge–Broby sogn – d. i Køng 1711

Hieronymus blev student d. 06 juli 1675 i Sorø. Efterfølgende læste han på Københavns Universitet og blev ordineret til præst d. 26. november 1681. Præst i Køng fra 22.11.1681 – 1710. Han var i starten hjælpepræst hos sin svigerfar Lydiche Eilersen, og overtog præsteembedet efter Lydiches død.

I 1685 kom Hieronymus ud i en kedelig sag på Landemodet i Roskilde. Han havde formentlig været oppe at skændes med provsten magister Laurids Gregersen Weile i Hammer, hvilket førte til at han måtte bede om tilgivelse for retten, hvilket han straks gjorde, og da provsten gik i forbøn for ham, blev det ved det. Biskoppen påmindede ham dog om, at han skulle forholde sig skikkelig og særdeles tage sig i vare for drukkenskab.:

”1685 Var endnu fremkaldt Mag. Laurids udi Hammer (L. Gregersen Weile, 1676-99, provst 1684) og Hr. Hieronymus udi Kyng (Hr. Hammer ell. Capel) Hammer herr. 1681 – 1711 anlangende nogle skældsord, som bemeldte Hr. Hieronymus udi hastighed haver ladet falde imod bemeldte Mag. Lars, og som han selv begærte udstændig, samme sag måtte forliges efter den maade som de tilforn for provsten var forenede, da i henseende til samtlige præpositorum forbøn er det derved forblevet, dog at han bemeldte Mag. Lars her for retten maatte erklære og hans forseelse her for retten at deprecere, hvilket han og for retten straks gjorde, hvorpaa de og fuldkommeningen blev forliget, hvor Hr. Hieronymus af Episcopo blev paamindet, at han sig herefter skikkeligen skulle forholde og særdeles tage sig i vare for drukkenskab, paa det han til saadan eller anden forseelse ikke skulle forledes, men dersom saadant hos hannem herefter skulle befindes, da dette at staa hannem aaben for.

Kilde: Retssager fra Roskilde Landemode til 1730. Landsarkivet for Sjælland

Gift med Anna Cathrine Lydichdatter – død 1715

Poul Hieronymus Hammer født 1690 i Køng – død 1753 i Ulkebøl

Poul var student fra Ringsted, immatrikuleret ved Københavns Universitet i 1711, men da han savnede midlerne til at fortsætte sine studier, blev han i 1715 kaldet af kongen til sognedegn i Ulkebøl.

Det formodes, at han er kommet til Ulkebøl sammen med sin første hustru, Mette Hammers

Paul Hieronymus har fungeret som naturlæge eller klog mand i Ulkebøl, for han har efterladt sig et eksemplar af Henrik Smids lægebog, trykt i Lübeck i 1598, i hvilken han og senere sønnen Hieronymus Hammer, i marginen og på indsatte blade har tilføjet adskillige forsøgte råd, som degnen har fået i sin omgangskreds på Als, og her bemærkes læger, apotekere, præster og storbønder som prøveklude.

Et eksempel: For tarmens vred og colica: Tag nogle hestelorte af en sort hest og kom en buttel fransk brændevin og sæt den under jorden en 24 stunde. Kryst saften af samme brændevin og drik et godt glas deraf, når sygdommen kommer. Probatum (af Claus Mohr, ejer af frigården i Sundsmark, forpagter på Gammelgård og andre herregårde

Gift 2. gang omkring 1724 med Cathrine Cruckow født 1684 i Ulkebøl – begravet 15.03.1769 i Ulkebøl. Cathrine var datter af skoleholder Frederik Samuelsen Cruckow i Ulkebøl

Cathrine og Paul fik 4 børn sammen

Frederich Poulsen Hammer født 17.08.1727 i Ulkebøl – død 18.10.1804 i Ulkebøl

Frederich var skoleholder i Ulkebøl og havde været sin morbroders (skolemester Samuel Cruckow) medhjælper i 20 år, inden han overtog embedet efter morbroderens død. Samtidig var han fungerende degn.

Gift 06.10.1762 med Anna Jørgensdatter født 20.01.1738 i Vollerup – død 19.06.1805 under et besøg hos datteren i Varnæs

De fik 7 børn, 3 piger og 4 drenge, hvor Hans Jørgen var deres 3. barn

Hans Jørgen Hammer døbt 31.01.1768 i Ulkebøl – død 17.03.1833 i Ulkebøl

Hans Jørgen var skoleholder efter sin far i Ulkebøl og fungerende degn.

Han fik et trist endeligt, eftersom at man ved hans død kan læse i kirkebogen: ”Hans Jørgen Hammer, forhen skolelærer og fungerende Degn i Ulkebøl, 66 Aar. Faldt en aften i Mørke i den saakaldte Kapellani-Dam, og var død, inden Hjælp kom. Formodentlig har han (maaske i beruset Tilstand) taget fejl af Vejen, da han gik ud af et af de nærliggende Huse, hvor han havde været inde.)”

Gift 16.11.1798 med Maria Dorothea Petersdatter Berg født 13.09.1765 i Sønderborg – død 09.08.1846 i Ulkebøl.

Maria havde først været gift med Boy Boysen på Majbølgård. Boy Boysen slægten havde haft den hertugelige herregård, Majbølgård, i arveforpagtning, men det endte helt galt med en kæmpe gældssætning, så da Marias mand, Boy Boysen den yngre, efter moderens død overtog arveforpagtningen gik han konkurs. I stedet lejede han ”Jens Kromands Sted i Vollerup, men han døde allerede som 35-årig, hvorefter Maria giftede sig med Hans Jørgen Hammer.

Hans Jørgen og Maria fik to børn sammen: Anna Helene og Sille Cathrine

Cecilia Catharina Hammer f. 30.07.1802 i Ulkebøl – død 07.05.1884 i Snogbæk.

Cecilia var døbt Sille og fejrede selv sin fødselsdag d. 13.07.

Gift 20.07.1821 med Gårdejer Hans Christian Andresen i Ulkebøl senere Snogbæk og dermed den sidste i vores slægt, som bar Hammer navnetSe i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar