Gården i Dynt

Historien og gården i Dynt, hvordan vi fik den, og hvordan vi kom af med den igen.

Kilde: Korse – Broagerlands Historie – side 188

DY8

Strucks Gaard i Byen

I 1709 var Fæstebonden Christen Jepsen. Han var 45 Aar gammel og født paa Gaarden (f. 1664). Beboelseshuset var paa 16 Fag, og han havde 6 Heste med 2 Fol, 9 Køer, 1 Kvie, 4 Kalve, 11 Faar og 4 Svin (Bemærk det forholdsvis store Antal Heste i Forhold til Kotallet). Hans Udsæd er følgende: 3 Tdr. Rug, 4 Tdr. Byg, 15 Tdr. Havre og 2 Tdr. Boghvede.

Hans Kone dør i 1716, men Aaret efter gifter han sig igen med Botel Jeppesdatter. 64 Aar gammel dør Christen Jepsen.

Han er ved sin Død Kirkeværge for Broager Kirke. 

Enken gifter sig Aaret efter med Peter Jessen, der bliver Aartidsmand, men han dør allerede 1732, og Botel, der nu er Enke for anden Gang, gifter sig tredie Gang med Lorenz Sebbesen.

Ved Moderens Død 1762 fik Christen Jepsens Son, Jep Christensen, Gaarden, saaledes at det var ham, der ejede den ved Udstykningen

Gaarden var da Dynt Bys største: paa 10 Mark Guld. Den fik sine Marker udlagt saaledes: i Sædemarken 34 Tdr., i Villesholt Mark 20 Tdr., i Møllemarken 8 Tdr., i Dyntmark 4 Tdr. og Hus med Have og Tofter c. 10 Tdr. i alt omkring 80 Tønder Land.

Jep Christensen døde allerede 1782, og hans Datter Catharina Margretha, overtog derefter Gaarden sammen med sin Mand, Peter Hansen, med Moderen, Ester på Aftægt. Catharina Margretha døde i 1815, og Aaret efter giftede Peter Hansen sig igen.

I 1825 døde Peter Hansen uden at efterlade sig Børn i noget af Ægteskaberne. Hans Enke giftede sig i 1826 med Christian Petersen fra Surlykke i Dybbøl Sogn.

Christian Petersen var en fremtrædende Mand og en dygtig Landmand. Han gjorde sig sarligt bemærket ved sit lyse og lystige Sind. Hans spirituelle Festtaler var berømte vidt omkring.

Som et skattet Medlem af Sangforeningen “Harmonien” fejrede man ham under stor Fest og Deltagelse ved hans 80 Aars Fødselsdag i 1880.

Da havde han dog afgivet Gården til sin Søn, Christian Petersen. Selv døde han i 1887.

Christian Petersen havde ikke Gården som Ejer i forfærdelig mange Aar, for 1901 døde han, og tredie Generation Christian Petersen overtog Arven efter sin Fader.

Han var en fremtrædende og dygtig Landmand, som man ventede sig meget af i Sognet, men til alles store Forbavselse traf han den Beslutning at bytte sin store og veldrevne Gård med Ejendommen “Palæet” i Gråsten, netop som den første Verdenskrig brod ud den 1. August 1914.

“Palæet” ejedes af Nordslesvigs Kreditforening og bestyredes af Hans Struck fra Blans. Ved Bytningen overgik sidstnævnte til at blive Bestyrer på Gården i Dynt, der dog i de efterfølgende år blev en Del formindsket ved Bortsalg af Jord.

Efter Krigen og Genforeningen købte Hans Struck den tilbageblevne Del af Gården, og han havde den til sin Død 1945.

Enken driver nu (1951) ejendommen videre.

Luftfoto af gården taget i 1949.

Luftfoto af gården taget i 1949. (Sylvest Jensen Luftfoto; Det Kgl. Bibliotek.)


Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar