Nekrolog over Cathrina Margrethe Hansen (f. Petersen)

Nekrolog bragt i Sprogforeningens Almanak for 1930 Nekrologen er skrevet af C.P.

Cathrine Hansen, Dybbøl Mølle, var født i Dynt i Broager Sogn den 8. Maj 1846. Hendes Fader. Gaardmand Chr. Petersen, var en efter den Tid meget vel oplyst Mand, der hurtigt sluttede sig til den nationale Bevægelse, der opstod i vor Landsdel i Fyrrerne, og Cathrine var derfor allerede som ung meget optaget af Danskhedens Sag, og hun følte dybt den store Sorg, der blev i alle danske Hjem, da Sønderjylland i blev skilt fra Moderlandet. Hun deltog sammen med sin Fader i det store Slesvigerbesøg i København i 1865, der blev en gribende Afskedsfest mellem Københavnerne og de ca. to Tusinde danske Sønderjyder. Det var en Oplevelse, der gjorde et stærkt Indtryk paa hendes unge Sind, og som hun bevarede i Mindet og gerne fortalte om endnu mange Aar efter.

Af stor Betydning for hendes Udvikling blev ogsaa hendes Ophold paa Testrup Folkehøjskole, hvor hun var med i et af Forstander Dr. Jens Nørregaards første Elevhold og blev stærkt paavirket baade nationalt og kristeligt af hans ildfulde og myndige Tale.

Hun blev gift med Dybbøl-Mølleren Gerhard Hansen og blev i høj Grad “Livet i Huset” i dette Hjem, der i Tidens Løb er bleven besøgt af saa mange danske fra alle Egne af Landet. Hun var god at gæste, hendes sjældent elskelige, hjertevarme Personlighed maatte gøre et i høj Grad vindende Indtryk paa en hver, der lærte hende nærmere at kende. Danske besøgende var altid vis paa den hjerteligste Modtagelse, og mange er de, der er hende taknemlige for venlig Gæstfrihed paa Dybbøl Mølle. Hun var altid rede til at fortælle og hjælpe til Rette, saa man fik det rigtige Udbytte af at besøge det historiske Dybbøl.

Desværre havde hun den Sorg, at hendes Mand døde tidligt, ligesom det tog stærkt paa hende, at hun i 1902 mistede Sønnen Christian, en haabefuld ung Mand, der var almindelig afholdt, og til hvem hun særlig havde knyttet sine Fremtidsforhaabninger. Men hendes Datter Margrete Hansen var hende en god Støtte i den tunge Tid, som hun blev det i hendes Alderdom, og hun fortsætter Hjemmets Traditioner paa den smukkeste Maade.

De sidste Aar formede sig saaledes alligevel meget lykkeligt for den gamle Møllerkone. Hun havde den store Glæde at opleve vor Landsdels Genforening med Danmark og saa saaledes det Haab gaa i Opfyldelse, som hendes Generation havde kæmpet for, idet de bar Dagens Byrde og Hede under Fremmedherredømmet.

Hun nød ogsaa den Ære og Glæde at faa Besøg af Danmarks Kongepar, der paa den venligste og fornøjeligste Maade underholdt sig med hende og forærede hende deres Billeder.

Cathrine Hansen interesserede sig levende for den Udvikling, der har fundet Sted her i vor Landsdel siden Genforeningen, og derfor var Tiden siden da for hende en lykkelig Tid. der naaede sit Højdepunkt, da hun i Maj 1926 holdt sin 80 Aars Fødselsdag under stor Deltagelse fra alle Sider, der var sendt et Væld af Blomster og et Utal af Breve og Telegrammer fra alle Egne af Landet.

Efter den Tid begyndte hendes Kræfter stærkt at tage af, og hun døde stille og roligt den 25. Januar 1929.

C. P.

 Mere om historien
Se i slægtstræet


Kommentarer

Skriv et svar